Artikel 1. Toepasselijkheid en bevestiging 

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Van Doesburg Badkamers gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken. Indien de opdracht tot stand is gekomen door een online aankoop, is de opdrachtgever vooraf akkoord gegaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen voor de aankoop online op de website waarop de aankoop is gedaan worden ingezien. Ook zijn deze algemene voorwaarden gedoneerd bij de Kamer van Koophandel 

1.2 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten en afspraken worden door Van Doesburg Badkamers schriftelijk bevestigd. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Van Doesburg Badkamers eerst nadat deze schriftelijk door Van Doesburg Badkamers zijn bevestigd. 

1.3 Nietigheid bepalingen

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst 

2.1 Uitvoeren opdracht

Van Doesburg Badkamers zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Van Doesburg Badkamers de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door Van Doesburg Badkamers mogelijk te maken, zulks in het bijzonder het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke door Van Doesburg Badkamers gevraagde gegevens. 

2.3 Gebruik van derden

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens Van Doesburg Badkamers verstrekt. Afspraken die direct tussen derden en opdrachtgever worden gemaakt, gelden slechts indien deze door Van Doesburg Badkamers schriftelijk zijn bevestigd. 

2.4 Uitvoering van het ontwerp

Alvorens tot realisering van het ontwerp wordt overgegaan dient opdrachtgever de maten van de ruimtes, de maten van de producten, de posities van aan- en afvoerleidingen en de maten en posities van bouwkundige elementen als deuren, ramen in het werk te controleren op conformiteit met het ontwerp en/of de aan Van Doesburg Badkamers overhandigde gegevens. 

2.5 Termijn van levering

Een door Van Doesburg Badkamers opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking. Van Doesburg Badkamers is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 

2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Van Doesburg Badkamers

2.7 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Van Doesburg Badkamers te worden meegedeeld.

Artikel 3. Rechten en gebruik 

3.1 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Van Doesburg Badkamers, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht van het ontwerp toe aan de opdrachtgever. 

3.2 Naamsvermelding

Van Doesburg Badkamers is ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het ontwerp te (laten) vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming, het ontwerp zonder vermelding van de naam van Van Doesburg Badkamers openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

3.3 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Van Doesburg badkamers niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan voor eigen gebruik. 

3.4 Eigen promotie

Van Doesburg Badkamers heeft met inachtneming van de belangen en privacy van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 4. Honorarium en betaling 

4.1 Honorarium voor meerwerk

Indien Van Doesburg Badkamers, door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde hetzij onjuiste briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden separaat aan opdrachtgever worden berekend tegen een tarief van € 100,00 exclusief BTW per uur. 

4.2 Betalingen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden voordat Van Doesburg Badkamers aanvangt met haar werkzaamheden. 

4.3 Verzuim kosten

Mocht opdrachtgever in verzuim zijn in het betalen van zijn/haar verplichtingen aan Van Doesburg Badkamers, zullen alle door Van Doesburg Badkamers gemaakte kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste komen van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,- excl. BTW 

Artikel 5. Opzegging en ontbinding overeenkomst 

5.1 Opzegging overeenkomst

De tussen partijen gesloten overeenkomst kan per onmiddellijk ingang door zowel opdrachtgever als Van Doesburg Badkamers, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk worden opgezegd. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zullen, indien Van Doesburg Badkamers inmiddels is aangevangen met haar werkzaamheden, de tot dan verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever worden doorberekend tegen een tarief van € 100,- excl. BTW per uur tot een maximum van het bedrag van de gesloten overeenkomst. 

5.2 Bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen bij koop op afstand is niet van toepassing, aangezien het ontwerp specifiek voor de opdrachtgever op maat wordt gemaakt. 

5.3 Gebruik ontwerp na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte rechten, zoals genoemd in artikel 3.1 te vervallen. 

Artikel 6. Aanspraken 

6.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Van Doesburg Badkamers of door Van Doesburg Badkamers bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het ontwerp. 

6.2 Aansprakelijkheid

Van Doesburg Badkamers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  3. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  4. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 in de gelegenheid is geweest deze te controleren. 

6.3 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Van Doesburg Badkamers of de door haar ingeschakelde derden, is de aansprakelijkheid van Van Doesburg Badkamers voor schade uit hoofde van de overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 1.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid en toepasselijk recht 

7.1 Vertrouwelijke behandeling

Partijen zijn gehouden om feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

7.2 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Van Doesburg Badkamers en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.